PRIVACYVERKLARING

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Naam: Verloskundigenpraktijk Duna Lus
Adres: Burgemeester de Zeeuwstraat 22E, 3281 AJ Numansdorp
KvK: Kamer van Koophandel nummer 53876415

2. PRIVACY

Duna Lus neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.

Deze privacyverklaring geeft een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Duna Lus in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Wij maken onderscheid in de persoonsgegevens die wij verwerken naar type contact.

3.1 Cliënten

De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Verzekeringsgegevens, geboortedatum, huisarts
 • Naam en achternaam partner
 • Medische achtergrond en verloskundig verleden (een specificatie en verklaring hiervoor worden separaat met jou afgestemd zodra jij je bij ons aanmeldt, zoals hier te lezen is).

3.2 Leveranciers

De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens (vestigings- en postadres, postcode en woonplaats)
 • Betalingsgegevens van de leverancier zoals IBAN nummer

3.3 Websitebezoekers

 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dunalus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5. WAAROM EN HOE LANG

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met je uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je onze nieuwsbrief / informatiemails te kunnen toezenden als u zich daarvoor heeft aangemeld (zie tevens artikel 7);
 • Je gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

Duna Lus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld dan wel wat wettelijk is bepaald.

Duna Lus neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duna Lus) tussen zit.

6. DELEN VAN GEGEVENS

 • Duna Lus verkoopt of deelt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Bij het gebruik hiervan verzamelen de beheerders van die diensten je gegevens. Controleer zelf hoe zij met jouw persoonlijke gegevens omgaan.
 • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.
 • Duna Lus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. MARKETINGACTIVITEITEN

Klanten ontvangen onze informatiemails met praktische en belangrijke informatie. Er is geen commercieel belang bij onze informatieverstrekking. Wil je geen mails meer van ons ontvangen? Laat dit ons weten.

8. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies
Op deze site wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij het bezoeken van onze website kunt je aangeven welke cookies geplaatst mogen worden. Indien je kiest voor het niet plaatsen van bepaalde cookies (bijvoorbeeld functioneel), dan is het mogelijk dat de site niet optimaal werkt en dat voorkeuren niet bewaard blijven. Je hebt op elk moment de mogelijkheid deze cookie-toestemming weer in te trekken door te klikken op de cookiebanner die in beeld blijft staan.

Wat als je niet van cookies houdt
Eenmaal geplaatste cookies op je PC, tablet of mobiel kun je verwijderen via de instellingen van de browser.

9. DISCLAIMER

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. Duna Lus kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. Duna Lus wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. Duna Lus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan Duna Lus niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. Duna Lus behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

10. INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Duna Lus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar je of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dunalus.nl. Bij zo’n verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn, dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

11. KLACHTEN

Duna Lus wil je er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  Als het gaat om een klacht over hoe wij jou bejegend hebben tijdens ons werk, kijk dan hier.

12. GEGEVENSBEVEILIGING

Duna Lus neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@dunalus.nl.

13. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, waaronder ook wettelijke wijzigingen, wordt deze privacyverklaring regelmatig bijgewerkt. Een aanpassing van deze verklaring wordt zoveel als mogelijk bij iedereen bekend gemaakt, via de contactgegevens die bij Duna Lus bekend zijn. Ook wordt geadviseerd zelf regelmatig de privacyverklaring te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of je je nog kunt vinden in hoe wij met persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Numansdorp, 14 maart 2024